Kancelaria Adwokacka Zabrze – klienci indywidualni

kancelaria adwokacka zabrze

W ramach obsługi klientów indywidualnych kancelaria adwokacka adwokata Stanisława Onaczyszyn mieszcząca się w Zabrzu prowadzi sprawy sądowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądem najwyższym oraz sądami administracyjnymi w każdej sprawie.

Sprawy cywilne

 • zasiedzenie, służebności, ochrona posiadania, droga konieczna, zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki, stwierdzenie nieważności testamentu,
 • sporządzanie umów (np: spółki, najmu, dzierżawy i innych); dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • wypadki komunikacyjne, w tym szkody osobowe: (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta, koszty leczenia) i szkody na mieniu : (np: w pojeździe),
 • ubezwłasnowolnienia.
 • ochrona dóbr osobistych
 • elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. e-Sąd).

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka,
 • alimenty,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
 • podział majątku, rozdzielność majątkowa,
 • przysposobienie, opieka, kuratela,

Sprawy karne, karne – skarbowe, karne –gospodarcze, wykroczenia

 • obronę osób na wszystkich etapach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy
  ścigania w tym także w postępowaniach szczególnych,
 • obronę osób przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi na terenie całego kraju oraz
  przed Sądem Najwyższym w Warszawie,
 • sporządzanie pism/wniosków procesowych na wszystkich etapach postępowania ( m.in. zażaleń,
  apelacji, kasacji i wniosków o wznowienie postępowania),
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, pomoc w zagwarantowaniu ich praw w toku postępowań
  przygotowawczych i sądowych,
 • wnoszenie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o naprawienie szkody oraz
  powództw adhezyjnych,
 • obronę w postępowaniu wykonawczym i związanym z wykonaniem prawomocnych orzeczeń
  sądowych ( odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zawieszenie wykonania kary,
  warunkowe przedterminowe zwolnienie)

Egzekucja i windykacja

Kancelaria prowadzi w pełnym zakresie windykację należności obejmującą wezwanie do zapłaty, prowadzenie negocjacji, sporządzanie porozumień i ugód dotyczących warunków spłaty długu, przygotowanie i prowadzenie spraw sądowych, postępowanie zabezpieczające oraz postępowanie egzekucyjne. Kancelaria współpracuje na stałe z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu oraz Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Będzinie i gwarantuje szybką informację o dłużniku.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • sporządzanie pozwów wynikających ze stosunku pracy ( m.in o sprostowanie świadectwa pracy, zaległe wynagrodzenie, pracę w godzinach nadliczbowych, ustalenie stosunku pracy.),
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy w tym reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy (we wszystkich instancjach),
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS/KRUS,
 • pomoc prawna w przypadku mobbingu,

Sprawy administracyjne

 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz sporządzanie i wnoszenie odwołań od ich decyzji,
 • sporządzenie i wnoszenie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na terenie całego kraju oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie a także reprezentowanie przed tymi sądami

Ponadto kancelaria świadczy również usługi zakresu m.in:

 • wspólnot mieszkaniowych ( obsługa prawna zebrań, zaskarżanie uchwał, dochodzenie zaległych zaliczek)
 • prawa lokalowego i spółdzielczego
 • sporządzania skarg konstytucyjnych
 • sporządzania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu [/animation]

Honorarium

Koszt porady prawnej jest ustalany indywidualnie w zależności od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.młotek sędziowski - onaczyszyn.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom Klientów proponuję różne sposoby współpracy z kancelarią:

kompleksową obsługę prawną, opartą na umowie o stałej współpracy;
bieżącą pomoc prawną – wykonanie konkretnego zlecenia.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana i omawiana indywidualnie z Klientem. Praktykuję dwa sposoby rozliczeń,przedstawiając przy tym Klientowi szczegółową ewidencję wykonywanych czynności:

wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za daną sprawę lub liczbę przepracowanych godzin;

wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu poświęconego danej sprawie, zgodne z określoną wcześniej stawką za godzinę pracy.


W sprawach sądowych, wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. Podstawą w takim przypadku jest obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające wysokość stawek adwokackich.